Welcome Guest Login

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า GMMLive.com บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)

บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ( “บริษัท” ) เป็นผู้ให้บริการWebsite gmmlive.com และผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้ตระหนักเห็นถึงความสำคัญในความเป็นส่วนตัวและการคุ้มครองความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผู้ใช้งาน Website gmmlive.com (ต่อไปนี้ขอเรียกว่า “ท่าน”) ดังนั้น บริษัทจึงได้จัดให้มีนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลสำหรับลูกค้า เพื่ออธิบายให้ท่านทราบถึงแนวปฏิบัติของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลว่า บริษัทเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ข้อมูลใดบ้างที่บริษัทจัดเก็บ มีวัตถุประสงค์ใดในการประมวลผลข้อมูล การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร สิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิต่างๆ ที่ท่านจะได้รับความคุ้มครองในส่วนข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามที่ได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

กรณี ผู้เยาว์ที่อายุไม่ถึง 20 ปีบริบูรณ์ ผู้เสมือนไร้ความสามารถ ผู้ไร้ความสามารถ ตามกฎหมาย ขอให้ท่านโปรดขอความยินยอมจาก พ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาลก่อนส่งข้อมูลใดๆมาให้บริษัท เมื่อใดก็ตามที่ท่านได้ให้ข้อมูลแก่บริษัท บริษัทจะถือว่าท่านได้รับความยินยอมจากพ่อ แม่ ผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้อนุบาล ในการให้ข้อมูลแก่บริษัทแล้วทั้งสิ้น

1. นโยบายนี้มีผลใช้บังคับกับใคร

นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ใช้บังคับกับข้อมูลส่วนบุคคลที่ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) ( “บริษัท”) เก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยในฐานะผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในฐานะที่ท่านเป็นลูกค้าผู้ใช้บริการ สั่งซื้อ สินค้า บัตรคอนเสิร์ต รวมถึง การติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า งานคอนเสิร์ต การสมัครรับ email ข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ ผ่านช่องทาง Website gmmlive.com และ ช่องทางติดต่ออื่นของบริษัท เช่น โทรศัพท์ 02-669-8846, Line Official @GMMLive Facebook page : GMM Live

2. นิยาม

ข้อมูลส่วนบุคคล (Personal Data) หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ ข้อมูลส่วนบุคคลที่มีความอ่อนไหว (Sensitive Data) หมายถึง ข้อมูลส่วนบุคคลบางประเภทที่มีความละเอียดอ่อนและเสี่ยงต่อการถูกใช้ในการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ประกอบด้วย เชื้อชาติ เผ่าพันธุ์ ความคิดเห็นทางการเมือง ความเชื่อในลัทธิ ศาสนาหรือปรัชญา พฤติกรรมทางเพศ ประวัติอาชญากรรม ข้อมูลสุขภาพ ความพิการ ข้อมูลสหภาพแรงงาน ข้อมูลพันธุกรรม ข้อมูลชีวภาพ หรือข้อมูลอื่นใดซึ่งกระทบต่อเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในทำนองเดียวกันตามที่คณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลประกาศกำหนด

ลูกค้า หมายถึง ลูกค้าผู้ใช้บริการสั่งซื้อ สินค้า บัตรคอนเสิร์ตผ่านทาง gmmlive.com รวมถึง การติดต่อสอบถามข้อมูลสินค้า งานคอนเสิร์ต การสมัครรับ email ข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ จากบริษัทผ่านช่องทาง gmmlive.com, โทรศัพท์ 02-669-8846, Line Official @GMMLive Facebook page : GMM Live

3. ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวม

บริษัทจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเท่าที่จำเป็นและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ในการใช้ข้อมูลซึ่งบริษัทจะแจ้งให้ทราบในลำดับต่อไป ทั้งนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมจากท่านในขั้นตอนการสมัครสมาชิก Website การสั่งซื้อสินค้า บัตรคอนเสิร์ต และการสมัครรับ email ข่าวสารและข้อเสนอพิเศษ มีดังต่อไปนี้

 • 1. ข้อมูลส่วนตัวที่บ่งชี้ตัวตน เช่น ชื่อ-นามสกุล เพศ วันเดือนปีเกิด จังหวัด เลขบัตรประชาชน
 • 2. ข้อมูลเพื่อการติดต่อ เช่น ที่อยู่จัดส่ง สินค้า บัตรคอนเสิร์ต เบอร์โทรศัพท์ Email Line ID Facebook ID
 • 3. ข้อมูลทางการเงิน เช่น ข้อมูลการชำระค่าสินค้า บัตรคอนเสิร์ต หมายเลขคำสั่งซื้อ
 • 4. ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้ Website ของบริษัทผ่าน cookies ของท่าน เช่น Google Analytic ตาม นโยบาย Cookies ของบริษัท
 • 5. ข้อมูลอื่นๆ เช่น ประวัติการซื้อบัตรคอนเสิร์ตของท่าน

ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์

ในฐานะที่ท่านเป็น พ่อ แม่ และ/หรือ ผู้ปกครองตามกฎหมายของผู้เยาว์อายุต่ำกว่า 20ปีบริบูรณ์ ขอให้ท่านโปรดอย่าอนุญาตให้ผู้เยาว์ภายใต้การกำกับดูแลของท่านให้ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์แก่บริษัท อนึ่ง ในกรณีที่ได้ให้ข้อมูลส่วน บุคคลของผู้เยาว์ดังกล่าวแก่บริษัท ให้ถือว่า ท่านในฐานะพ่อ แม่ และ/หรือ ผู้ปกครองยินยอมให้มีการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของผู้เยาว์นั้น ตลอดจนท่านยินยอมและตกลงที่จะผูกพันต่อนโยบายนี้และรับผิดชอบต่อการกระทำของผู้เยาว์ทั้งสิ้น

4. แหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทอาจได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจากช่องทาง ดังนี้

 • จากท่านโดยตรง เช่น เมื่อท่านกรอกข้อมูลเพื่อสมัครเป็นสมาชิก Website, สั่งซื้อสินค้า บัตรคอนเสิร์ต, สมัครสมาชิกรับ email ข่าวสาร สิทธิพิเศษจากบริษัท หรือ ท่านติดต่อสอบถามมายังช่องทางโทรศัพท์ 02-669-8846, Line Official @GMMLive Facebook page : GMM Live ของบริษัท
 • การเก็บข้อมูลโดยความสมัครใจของท่าน เช่น การทำแบบสอบถาม (survey) หรือ การโต้ตอบทาง Email หรือช่องทางการสื่อสารอื่นๆ
 • การเก็บข้อมูลจากการใช้ Website ของบริษัท ผ่าน cookies ของท่านและการใช้บริการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์

5. วัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เว้นแต่ในบางกรณีโดยเฉพาะที่บริษัทต้องอาศัยฐานความยินยอมของท่าน บริษัทเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยอาศัย (1) ฐานการปฏิบัติตามสัญญา สำหรับการเริ่มต้นทำสัญญาหรือการเข้าทำสัญญาหรือปฏิบัติตามสัญญากับท่าน (2) ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท (3) ฐานประโยชน์โดยธรรมของบริษัทและของบุคคลภายนอก โดยประโยชน์ดังกล่าวมีความสำคัญสมดุลกับผลประโยชน์และสิทธิเสรีภาพขั้นพื้นฐานของท่านในการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน (4) ฐานการป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล (5) ฐานประโยชน์สาธารณะ สำหรับการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะ หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐ และ/หรือ (6) เพื่อการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย หรือการยกขึ้นต่อสู้ สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

1. วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการโดยต้องได้รับความยินยอมจากท่านเสียก่อน

 • การสมัครรับข่าวสารและสิทธิพิเศษทาง email ตามที่ท่านได้ให้ยินยอมในการรับข่าวสารทางการตลาด โปรโมชั่นส่วนลดต่างๆ และข้อมูลเกี่ยวกับ สินค้า งานคอนเสิร์ตใหม่ ๆ จากบริษัทและ/หรือบุคคลภายนอก ที่บริษัทไม่สามารถอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นใดได้

2. วัตถุประสงค์ที่บริษัทดำเนินการโดยอาศัยฐานทางกฎหมายอื่นๆบริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • 1)   ฐานการปฏิบัติตามสัญญา: เพื่อให้บริการตามที่ท่านร้องขอ เช่น การสมัครเป็นสมาชิกใน Website การตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสินค้า งานคอนเสิร์ต การรับคำสั่งซื้อสินค้า บัตรคอนเสิร์ต การส่งมอบสินค้า บัตรคอนเสิร์ตตามที่อยู่จัดส่ง การตรวจสอบสถานะการจัดส่ง การออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี การแก้ไขและปรับปรุงบริการตามที่ท่านได้แจ้งผ่านช่องทางต่าง ๆ ของบริษัท โดยเป็นไปตามฐานการปฏิบัติตามสัญญา
 • 2)   ฐานประโยชน์โดยธรรมของบริษัท: เพื่อบังคับและปกป้องสิทธิตามกฎหมายและข้อเรียกร้องของบริษัท เช่น การระงับและการจัดการข้อพิพาท การดำเนินการตามสัญญา และก่อตั้ง ใช้สิทธิ หรือปกป้องสิทธิตามข้อเรียกร้องต่างๆ
 • 3)   ฐานการปฏิบัติตามหน้าที่ตามกฎหมายและคำสั่งของหน่วยงานรัฐ: เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย และ/หรือให้ความร่วมมือกับศาล ผู้กำกับดูแล หน่วยงานรัฐ และหน่วยงานที่บังคับใช้กฎหมาย ในกรณีที่มีเหตุผลอันควรเชื่อได้ว่าบริษัทต้องดำเนินการดังกล่าว และเมื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจำเป็นต่อการปฏิบัติตามกฎหมาย กระบวนพิจารณา หรือคำสั่งจากรัฐโดยเคร่งครัด เพื่อเปิดเผยข้อมูลแก่หน่วยงานทางภาษี หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเงิน และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย หรือหน่วยงานของรัฐอื่นๆ และเพื่อการสืบสวนสอบสวนหรือป้องกันอาชญากรรม

6. บริษัทจัดการกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร

บริษัทมีวิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

 • บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลของท่านไว้ในระบบ Database โดยผ่านระบบของของบริษัทที่มีมาตรการการปกป้องคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เหมาะสม และมีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยมิชอบ (Access Control)
 • บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นความลับและจะไม่เปิดเผยแก่ผู้ใด เว้นแต่กรณีจำเป็น โดยบริษัทจะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เฉพาะเท่าที่จำเป็น สมควรแก่กรณี และเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น เช่น การเปิดเผยข้อมูลต่อหน่วยงานราชการ หน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานที่มีหน้าที่กำกับดูแลการให้บริการ หรือหน่วยงานกำกับดูแลลูกค้า รวมถึงในกรณีที่มีการร้องขอให้เปิดเผยข้อมูลโดยอาศัยอำนาจตามกฎหมาย อาทิ การร้องขอข้อมูลเพื่อการฟ้องร้องหรือดำเนินคดีตามกฎหมาย หรือเป็นการร้องขอจากหน่วยงานเอกชน หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ที่มีความเกี่ยวข้องกับกระบวนการทางกฎหมายรวมถึงในกรณีที่มีความจำเป็นตามสมควรในการบังคับใช้ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ของบริษัท

บริษัทอาจมีความจำเป็นในการโอนข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไปยังหน่วยงานต่างประเทศหรือองค์กรระหว่างประเทศ เฉพาะเท่าที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของบริษัท และมีมาตรการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอ (appropriate safeguard) และท่านสามารถบังคับใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลได้ รวมทั้งมีมาตรการเยียวยาตามกฎหมายที่จะบังคับได้ที่ดีกว่าหรือเทียบเท่ากับมาตรฐานของบริษัท

7. บริษัทเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร และเก็บรักษาเป็นระยะเวลานานเท่าใด

บริษัทมีวิธีการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านดังนี้

 • 1.   ลักษณะการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล
  • กรณีได้รับข้อมูลแบบดิจิทัล – บริษัทจะนำข้อมูลเหล่านั้นมาเก็บรักษาไว้บน Database ของบริษัททันที ทั้งนี้ Database ของบริษัทมีระบบป้องกันการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต (unauthorized access) และ มาตรการปกป้องรักษาที่เพียงพอ (Data protection measure)
 • 2.   สถานที่จัดเก็บ : ระบบ Database ที่มีการจำกัดการเข้าถึงและมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลอย่างเหมาะสม
 • 3.   ระยะเวลาจัดเก็บ
  • บริษัทฯ จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านภายในระยะเวลาเท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลนั้น หรือภายในระยะเวลาที่มีสัญญาหรือนิติสัมพันธ์ตามกฎหมายระหว่างท่านและบริษัทฯ หรือภายในระยะเวลาการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายของคู่สัญญา อย่างไรก็ตาม บริษัทอาจเก็บข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนานขึ้นหากจำเป็นตามกฎหมายที่ใช้บังคับ เมื่อพ้นระยะเวลาจัดเก็บข้อมูลส่วนบุคคลตามที่ได้กำหนดไว้เบื้องต้นแล้ว หรือบริษัทไม่มีสิทธิหรือไม่สามารถอ้างฐานในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแล้ว บริษัทจะดำเนินการทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ด้วยวิธีการ ลบ หรือ นิรนาม ข้อมูลภายใน 30 วันนับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลาจัดเก็บและประมวลผล

8. การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายฉบับนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ และบุคคลหรือหน่วยงานภายนอก ดังนี้

1.   ภายในบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัทฯ เฉพาะที่เกี่ยวข้องและมีบทบาทหน้าที่เท่าที่จำเป็นตามวัตถุประสงค์เท่านั้น โดยบุคคลหรือทีมงานเหล่านี้ของบริษัท จะได้รับอนุญาตให้เข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตามความจำเป็นและเหมาะสม

 • เจ้าหน้าที่ฝ่ายที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบ เช่น ฝ่ายจัดส่งสินค้า, ฝ่ายบัญชี, กลุ่มงานเทคโนโลยีสารสนเทศ, ฝ่ายการตลาต เป็นต้น

2.   ภายนอกบริษัท

ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน อาจมีการเปิดเผยหรือนำส่งให้กับองค์กรภายนอก ดังนี้

 • ผู้ให้บริการสำหรับดำเนินการใดๆ  เช่น ผู้ให้บริการขนส่งสินค้า (Logistics) ผู้ให้บริการระบบชำระเงิน ธนาคาร (ในส่วน Bill Payment และ Internet Banking) ผู้ให้บริการด้านการสำรวจ วิจัยหรือวิเคราะห์ข้อมูล ผู้ให้บริการทำโฆษณาและการตลาด เป็นต้น และเมื่อบริษัทได้ใช้บริการจากผู้ให้บริการภายนอก บริษัทจะกำหนดให้ ผู้ให้บริการเหล่านั้น ต้องรักษาความลับและคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามมาตรฐานที่กฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของประเทศไทยกำหนด และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านได้เฉพาะตามวัตถุประสงค์ที่บริษัทได้กำหนดหรือมีคำสั่งให้ผู้ให้บริการภายนอกดำเนินการ และผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าวจะไม่สามารถใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนอกเหนือจากวัตถุประสงค์ดังกล่าวได้
 • หน่วยงานราชการ หน่วยงานกำกับดูแล หรือหน่วยงานอื่นตามที่กฎหมายกำหนด เช่น กรมสรรพากร สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักงานตำรวจแห่งชาติ สำนักงานอัยการ ศาล เป็นต้น หรือหน่วยงานอื่นใดที่อาศัยอำนาจตามกฎหมาย

9. สิทธิของเจ้าของข้อมูล

ท่านมีสิทธิในการดำเนินการใดๆกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

 • 1.   สิทธิในการเพิกถอนความยินยอม (Right to withdraw consent)

  เมื่อท่านให้ความยินยอมกับบริษัทฯเพื่อวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดโดยเฉพาะแล้ว ท่านมีสิทธิที่จะเพิกถอนความยินยอมเมื่อใดก็ได้ตลอดระยะเวลาที่ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอยู่กับบริษัท เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธินั้นโดยกฎหมายหรือมีสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่านอยู่ ทั้งนี้ การเพิกถอนความยินยอมของท่านอาจส่งผลกระทบต่อท่าน เพื่อประโยชน์ของท่าน จึงควรศึกษา/สอบถามถึงผลกระทบก่อนเพิกถอนความยินยอม

 • 2.   สิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคล (Right of Access)

  ท่านมีสิทธิในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและขอให้บริษัททำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวให้แก่ท่าน รวมถึงขอให้บริษัทเปิดเผยการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอมต่อบริษัทได้ ทั้งนี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของท่าน บริษัทต้องขอให้ท่านพิสูจน์ตัวตนของท่านก่อนจะให้ข้อมูลตามที่ท่านขอ

 • 3.   สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (Right to rectification)

  ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

 • 4.   สิทธิในการลบข้อมูลส่วนบุคคล (Right to erasure)

  ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือทำให้เป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ หากท่านเชื่อว่าข้อมูลส่วนบุคคลของท่านถูกเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย หรือเห็นว่าบริษัทหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ที่เกี่ยวข้องในนโยบายฉบับนี้ หรือเมื่อท่านได้ใช้สิทธิขอเพิกถอนความยินยอมหรือใช้สิทธิขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูล

 • 5.   สิทธิในการระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล (Right to restriction of processing)

  ท่านมีสิทธิในการขอให้บริษัทระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านชั่วคราว ในกรณีที่บริษัทอยู่ระหว่างการตรวจสอบคำร้องขอใช้สิทธิแก้ไขหรือขอคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรือกรณีที่บริษัท หมดความจำเป็นและต้องลบหรือทำลายข้อมูลส่วนบุคคลของท่านตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง แต่ท่านขอให้บริษัทระงับการใช้แทน

 • 6.   สิทธิในการให้โอนย้ายข้อมูลส่วนบุคคล (Right to data portability)

  ท่านมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านในกรณีที่บริษัทได้ทำให้ข้อมูลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติและสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมทั้งมีสิทธิขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่สามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ และมีสิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เพราะเหตุทางเทคนิค ทั้งนี้ บริษัทอาจขอสงวนสิทธิ์ในการปฏิเสธการใช้สิทธิของท่านตามข้อนี้ ตามที่บริษัทเห็นสมควร

 • 7.   สิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (Right to object)

  ท่านมีสิทธิในการคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หากการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้น ทำขึ้นเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัท โดยไม่เกินขอบเขตที่ท่านสามารถคาดหมายได้อย่างสมเหตุสมผล เว้นแต่เป็นกรณีที่บริษัทสามารถแสดงเหตุผลตามกฎหมายได้ว่ามีความสำคัญยิ่งกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของท่าน หรือเป็นไปเพื่อการยืนยัน การปฏิบัติตามกฎหมาย หรือการต่อสู้ในการฟ้องร้องตามกฎหมายตามแต่กรณี

ท่านสามารถติดต่อมายังเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของบริษัทได้ เพื่อดำเนินการยื่นคำร้องขอดำเนินการตามสิทธิข้างต้นได้ รายละเอียดการติดต่อเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Data Protection Officer - DPO) ดังนี้

Email[email protected]

สถานที่ติดต่อ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

ท่านสามารถ download แบบฟอร์มการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล ตามไฟล์ด้านล่างนี้ และส่งแบบฟอร์ม พร้อมเอกสารยืนยันตัวตนตามที่ระบุในแบบฟอร์มมายัง DPO เพื่อยื่นคำร้องขอดำเนินการใช้สิทธิตามข้างต้น
https://www.gmmgrammy.com/legalremoval/pdpaform/PDPA_FORM.pdf

ทั้งนี้ ท่านไม่จำเป็นต้องเสียค่าใช้จ่ายใดๆในการดำเนินการตามสิทธิข้างต้น โดยบริษัทจะพิจารณาและแจ้งผลการพิจารณาตามคำร้องของท่านภายใน 30 วัน นับแต่วันที่บริษัทได้รับคำร้องขอดังกล่าว

10. รายละเอียดผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคล

ชื่อ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
สถานที่ติดต่อ เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 02-669-8846

11. รายละเอียดเจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Email[email protected]
สถานที่ติดต่อ บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

12. รายละเอียดหน่วยงานกำกับดูแล

ในกรณีที่บริษัทหรือลูกจ้างหรือพนักงานของบริษัทฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล ท่านสามารถร้องเรียนต่อหน่วยงานกำกับดูแล ตามรายละเอียดดังนี้

ชื่อ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
สถานที่ติดต่อ สำนักงานปลัดกระทรวงดิจิทัล เพื่อเศรษฐกิจและสังคม
ช่องทางการติดต่อ โทรศัพท์ : 02-142-1033 Email: [email protected]

ระยะเวลาในการติดต่อ / ร้องเรียน เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดต่อไป

13. นโยบายคุกกี้ (Cookies)

ในระหว่างการเข้าใช้งานWebsiteของบริษัท ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าใช้งานWebsiteของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายความหมายของคุกกี้ การทำงาน วัตถุประสงค์ของคุกกี้ และวิธีการลบคุกกี้เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าใช้งานWebsiteของบริษัทฯ ถือว่าท่านได้อนุญาตให้บริษัทฯ ใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

Cookies คือ Text files ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น แท็บเล็ต สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่ Websiteของบริษัท โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ที่ใช้เพื่อจัดเก็บรายละเอียดข้อมูล Log การใช้งานอินเทอร์เน็ตหรือพฤติกรรมการเยี่ยมชมWebsite ของท่าน ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมของ Cookies ได้จาก https://www.allaboutcookies.org

บริษัทใช้ Cookies อย่างไร

บริษัทจะจัดเก็บข้อมูลการเข้าเยี่ยมชม Website จากผู้เข้าเยี่ยมชมทุกรายผ่าน Cookies หรือเทคโนโลยีที่ใกล้เคียง และบริษัท จะใช้ Cookies เพื่อประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพในการเข้าถึงบริการของบริษัท ผ่านอินเทอร์เน็ต รวมถึงพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้งานบริการของบริษัท ทางอินเทอร์เน็ต โดยจะใช้เพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้

 • เพื่อศึกษาพฤติกรรมการใช้งานWebsiteของท่าน เพื่อนำไปพัฒนาให้สามารถใช้งานได้ง่ายรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
 • เพื่อให้ท่านสามารถ Sign in บัญชีของท่านใน Website ของบริษัท ได้อย่างต่อเนื่อง
 • เพื่อปกป้องท่านจากการฉ้อโกงและปรับปรุงความปลอดภัย
 • เพื่อวิเคราะห์ว่าผลิตภัณฑ์บริการและข้อเสนอใดของบริษัทฯ ที่อาจเกี่ยวข้องกับท่าน
 • เพื่อปรับปรุงการตลาดที่ท่านเห็นบนสื่อสังคมออนไลน์ แอปพลิเคชัน และ Website อื่น ๆ

ท่านสามารถปฏิเสธการรวบรวมข้อมูลผ่านคุกกี้ได้ผ่านการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของท่าน ทั้งนี้ การตั้งค่าดังกล่าวอาจลดประสิทธิภาพสูงสุดในการใช้งาน Website ลง

14. การเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลตามวัตถุประสงค์เดิม

บริษัทจะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัทมีสิทธิเก็บรวบรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทเก็บรวบรวมไว้ก่อนวันที่ พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม การใช้ และการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลมีผลใช้บังคับต่อไปได้ตามวัตถุประสงค์เดิม โดยหากท่านไม่ประสงค์ที่จะให้บริษัท เก็บรวมรวมและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวต่อไปภายหลัง พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลใช้บังคับแล้ว ท่านสามารถแจ้งยกเลิกความยินยอมได้ตามช่องทางการใช้สิทธิเพิกถอนความยินยอมตามนโยบายฉบับนี้

15. นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของ Website อื่น

นโยบายความคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ใช้เฉพาะสำหรับการให้บริการผ่าน Website ของบริษัทเท่านั้น หากท่านได้กด Link ไปยัง Website อื่น (แม้จะผ่านช่องทางใน Website ของบริษัทก็ตาม) ท่านจะต้องศึกษาและปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ปรากฏใน Website นั้นๆ แยกต่างหากจากของบริษัท

16. การเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะทำการพิจารณาทบทวนนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลเป็นประจำ เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมาย ข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล บริษัทจะแจ้งให้ท่านทราบด้วยการ update ข้อมูลลงใน website ของบริษัทโดยเร็วที่สุด ปัจจุบันนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ได้รับการทบทวนปรับปรุงล่าสุดเมื่อ 5 พฤษภาคม 2565

Cookies Policy

นโยบายคุกกี้

เมื่อท่านได้เข้าสู่เว็บไซต์ (www.gmmlive.com) ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเข้าสู่เว็บไซต์ของท่านจะถูกบันทึกไว้ในรูปแบบของคุกกี้ โดยนโยบายคุกกี้นี้จะอธิบายถึงความหมาย การทำงาน วัตถุประสงค์ รวมถึงการลบและการปฏิเสธการเก็บคุกกี้ เพื่อความเป็นส่วนตัวของท่าน โดยการเข้าสู่เว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราใช้คุกกี้ตามนโยบายคุกกี้ที่มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

คุกกี้คืออะไร

คุกกี้ คือ ไฟล์เล็ก ๆ เพื่อจัดเก็บข้อมูลการเข้าใช้งานเว็บไซต์ เช่น วันเวลา ลิงค์ที่คลิก หน้าที่เข้าชม เงื่อนไขการตั้งค่าต่าง ๆ โดยจะบันทึกลงไปในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารที่เข้าใช้งานของท่าน เช่น โน๊ตบุ๊ค แท็บเล็ต หรือ สมาร์ทโฟน ผ่านทางเว็บเบราว์เซอร์ในขณะที่ท่านเข้าสู่เว็บไซต์ โดยคุกกี้จะไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และ/หรือ เครื่องมือสื่อสารของท่าน ในกรณีดังต่อไปนี้ ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจถูกจัดเก็บเพื่อใช้เพิ่มประสบการณ์การใช้งานบริการทางออนไลน์ โดยจะจำเอกลักษณ์ของภาษาและปรับแต่งข้อมูลการใช้งานตามความต้องการของท่าน เป็นการยืนยันคุณลักษณะเฉพาะตัว ข้อมูลความปลอดภัยของท่าน รวมถึงบริการที่ท่านสนใจ นอกจากนี้คุกกี้ยังถูกใช้เพื่อวัดปริมาณการเข้าใช้งานบริการทาง Online การปรับเปลี่ยนเนื้อหาตามการใช้งานของท่านโดยพิจารณาจากพฤติกรรมการเข้าใช้งานครั้งก่อน ๆ และ ณ ปัจจุบัน และอาจมีวัตถุประสงค์เพื่อการโฆษณาประชาสัมพันธ์ ทั้งนี้ ท่านสามารถค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้ที่ www.allaboutcookies.org

GMMLive ใช้คุกกี้อย่างไร

เราใช้คุกกี้ เพื่อบันทึกการเข้าเยี่ยมชมและสมัครเข้าใช้งานเว็บไซต์ของท่าน โดยทำให้ เราสามารถจดจำการใช้งานเว็บไซต์ของท่านได้ง่ายขึ้น และข้อมูลเหล่านี้จะถูกนำไปเพื่อปรับปรุงเว็บไซต์ของเราให้ตรงกับความต้องการของท่านมากยิ่งขึ้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้เกิดความรวดเร็วในการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน และในบางกรณี เราจำเป็นต้องให้บุคคลที่สามช่วยดำเนินการดังกล่าว ซึ่งอาจจะต้องใช้ อินเตอร์เน็ตโปรโตคอลแอดเดรส (IP Address) และคุกกี้เพื่อวิเคราะห์ทางสถิติ ตลอดจนเชื่อมโยงข้อมูล และประมวลผลตามวัตถุประสงค์ทางการตลาด

คุกกี้ที่ เราใช้ อาจจะแบ่งได้ 2 ประเภทตามการจัดเก็บ ดังนี้

 • 1.  Session Cookies เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ชั่วคราวเพื่อจดจำท่านในระหว่างที่ท่านเข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ของเรา เช่น เฝ้าติดตามภาษาที่ท่านได้ตั้งค่าและเลือกใช้ เป็นต้น และจะมีการลบออกจากเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน เมื่อท่านออกจากเว็บไซต์หรือได้ทำการปิดเว็บเบราว์เซอร์
 • 2.  Persistent Cookie เป็นคุกกี้ที่จะอยู่ตามระยะเวลาที่กำหนดหรือจนกว่าท่านจะลบออก คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราจดจำท่านและการตั้งค่าต่าง ๆ ของท่านเมื่อท่านกลับมาใช้บริการเว็บไซต์อีกครั้ง ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าใช้บริการเว็บไซต์ได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น

วัตถุประสงค์ในการใช้งานคุกกี้ที่เราใช้ มีรายละเอียดดังนี้

 • คุกกี้ที่มีความจำเป็น (Strictly Necessary Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้มีความจำเป็นต่อการให้บริการเว็บไซต์ของเรา เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้งานในส่วนต่าง ๆ ของเว็บไซต์ได้ รวมถึงช่วยจดจำข้อมูลที่ท่านเคยให้ไว้ผ่านเว็บไซต์ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ท่านไม่สามารถใช้บริการในสาระสำคัญของ เราซึ่งจำเป็นต้องเรียกใช้คุกกี้ได้

 • คุกกี้เพื่อการวิเคราะห์และประเมินผลการใช้งาน (Performance Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้ช่วยให้เราทราบถึงการปฏิสัมพันธ์ของผู้ใช้งานในการใช้บริการเว็บไซต์ของเรา รวมถึงหน้าเพจหรือพื้นที่ใดของเว็บไซต์ที่ได้รับความนิยม ตลอดจนการวิเคราะห์ข้อมูลด้านอื่น ๆ เรายังใช้ข้อมูลนี้เพื่อการปรับปรุงการทำงานของเว็บไซต์ และเพื่อเข้าใจพฤติกรรมของผู้ใช้งานมากขึ้น ถึงแม้ว่า ข้อมูลที่คุกกี้นี้เก็บรวบรวมจะเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวตนได้ และนำมาใช้วิเคราะห์ทางสถิติเท่านั้น การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้จะส่งผลให้ เราไม่สามารถทราบปริมาณผู้เข้าเยี่ยมชมเว็บไซต์ และไม่สามารถประเมินคุณภาพการให้บริการได้

 • คุกกี้เพื่อการใช้งานเว็บไซต์ (Functional Cookies)

  คุกกี้ประเภทนี้จะช่วยให้เว็บไซต์ของ เราจดจำตัวเลือกต่าง ๆ ที่ท่านได้ตั้งค่าไว้และช่วยให้เว็บไซต์ส่งมอบคุณสมบัติและเนื้อหาเพิ่มเติมให้ตรงกับการใช้งานของท่านได้ เช่น ช่วยจดจำชื่อบัญชีผู้ใช้งานของท่าน หรือจดจำการเปลี่ยนแปลงการตั้งค่าขนาดฟอนต์หรือการตั้งค่าต่าง ๆ ของหน้าเพจซึ่งท่านสามารถปรับแต่งได้ การปิดการใช้งานคุกกี้ประเภทนี้อาจส่งผลให้เว็บไซต์ไม่สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์

ท่านจะจัดการคุกกี้ได้อย่างไร

บราวเซอร์ส่วนใหญ่จะมีการตั้งค่าให้มีการยอมรับคุกกี้เป็นค่าเริ่มต้น อย่างไรก็ตาม ท่านสามารถปฏิเสธการใช้งานหรือลบคุกกี้ในหน้าการตั้งค่าของบราวเซอร์ที่ท่านใช้งานอยู่ ทั้งนี้ หากท่านทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่าบราวเซอร์ของท่านอาจส่งผลกระทบต่อรูปแบบและการใช้งานบนหน้าเว็บไซต์ของเราได้ หากท่านประสงค์ที่จะทำการปรับเปลี่ยนการตั้งค่า ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดเพิ่มเติมได้ตามลิงก์ที่ได้ระบุไว้ข้างล่าง ทั้งนี้ เราจะไม่รับผิดชอบและเราไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์ รวมทั้งเนื้อหาในเว็บไซต์ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ข้างล่างนี้

ทั้งนี้ โปรดทราบว่า หากท่านเลือกที่จะปิดการใช้งานคุกกี้บนเบราว์เซอร์หรืออุปกรณ์ของท่าน อาจส่งผลกระทบกับการทำงานบางส่วนของเว็บไซต์ของเราที่ไม่สามารถทำงานหรือให้บริการได้เป็นปกติ

สำหรับข้อมูลอื่น ๆ เพิ่มเติมในเรื่องนี้ ท่านสามารถเข้าไปอ่านได้ที่ https://www.aboutcookies.org/how-to-delete-cookies

การเชื่อมโยงข้อมูลกับเว็บไซต์อื่น

เว็บไซต์ของเรา อาจมีการเชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอก รวมถึงอาจมีการฝังเนื้อหาหรือวีดีโอที่มาจากโซเชียลมีเดีย เช่น YouTube หรือ Facebook เป็นต้น ซึ่งจะช่วยให้ท่านเข้าถึงเนื้อหาและสร้างการปฏิสัมพันธ์กับบุคคลอื่นบนโซเชียลมีเดียจากเว็บไซต์ของเราได้ ซึ่งเว็บไซต์หรือโซเชียลมีเดียของบุคคลภายนอกจะมีการกำหนดและตั้งค่าคุกกี้ขึ้นมาเอง โดยที่ เราไม่สามารถควบคุมหรือรับผิดชอบต่อคุกกี้เหล่านั้นได้ และขอแนะนำให้ท่านควรเข้าไปอ่านและศึกษานโยบายหรือประกาศการใช้คุกกี้ของบุคคลภายนอกเหล่านั้นด้วย

การเปลี่ยนแปลงประกาศ

ประกาศนี้อาจมีการปรับปรุงให้เหมาะสมและสอดคล้องกับสถานการณ์และตามการให้บริการจริง โดยเราจะมีการแจ้งประกาศที่มีการปรับปรุงใหม่บนเว็บไซต์นี้ ดังนั้น เราขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบให้แน่ใจว่าท่านได้เข้าใจการเปลี่ยนแปลงตามข้อกำหนดดังกล่าว

ติดต่อเรา

ในกรณีที่ท่านมีคำถามเกี่ยวกับนโยบายคุกกี้ของเรา ท่านสามารถติดต่อสอบถามได้ที่

เจ้าหน้าที่คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

Email[email protected]
บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 50 ถนนสุขุมวิท 21 อโศก แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานของท่านให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราจัดเก็บคุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท เพิ่มเติม