Welcome Guest Login

Terms of Service


ข้อตกลงการใช้บริการ  www.gmmlive.com

     ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งหมดในเอกสารฉบับนี้ใช้บังคับสำหรับท่านผู้ใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด(มหาชน) ซึ่งรวมถึงเว็บไซต์ www.gmmlive.com(ต่อไปนี้จะเรียกว่า “บริษัทฯ”)  โดยผู้ใช้บริการรับทราบ และ ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ในการใช้บริการ เป็นอย่างดีแล้ว อนึ่งบริษัทฯ ในฐานะผู้จัดทำเว็บไซต์ดังกล่าวขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ รวมถึงการระงับการให้บริการส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ตามดุลยพินิจของบริษัทฯ โดยมิต้องแจ้งให้ผู้ใช้บริการทราบล่วงหน้า และถือว่าท่านรับทราบและยอมรับ เงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมดแล้ว ดังนั้น หากท่านไม่ตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดข้อใดข้อหนึ่ง หรือทั้งหมดกรุณาอย่าเข้าใช้เว็บไซต์ 


การลงทะเบียนและบัญชีผู้ใช้งาน

     บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เฉพาะผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเป็นสมาชิกออนไลน์เว็บไซต์ของบริษัทฯ ที่จะสามารถสั่งซื้อสินค้า ใช้บริการและร่วมทำกิจกรรมต่าง ๆ ที่จัดให้มีในเว็บไซต์ อาทิ การสั่งซื้อตั๋วหรือสั่งซื้อสินค้าออนไลน์หรือการประมูลผ่านเว็บไซต์ เป็นต้น เมื่อท่านตกลงสร้างบัญชีให้ถือว่าท่านตกลงดังต่อไปนี้

        • ผู้ใช้บริการหนึ่งท่านสามารถลงทะเบียนสร้างบัญชีได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น

    • ผู้ใช้บริการตกลงให้ข้อมูลรายละเอียดต่าง ๆ ที่ถูกต้องและตรงต่อความเป็นจริงและเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ

    • ผู้ใช้บริการจะรักษาความปลอดภัยของบัญชีของท่านโดยเก็บรักษาชื่อบัญชี(Login name) และรหัสผ่าน(Password) ไว้เป็นความลับของท่านแต่เพียงผู้เดียวและจำกัดไม่ให้บุคคลภายนอกเข้าถึงบัญชีของคุณ

    • ผู้ใช้บริการจะแจ้งให้บริษัทฯ ทราบทันทีที่ท่านสงสัยว่ามีการละเมิดความปลอดภัยเกี่ยวกับบัญชีของท่าน

    • ผู้ใช้บริการตกลงรับผิดชอบต่อความเสียหายและการกระทำใดๆ ที่เกิดขึ้นเต็มจำนวน ผ่านการใช้บัญชีของท่านและยอมรับความเสี่ยงทุกกรณีที่อาจเกิดขึ้นเกี่ยวกับการเข้าใช้บัญชีของท่านโดยไม่ได้รับอนุญาต

    • สำหรับสมาชิกออนไลน์ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี การทำธุรกรรมใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเงิน เช่น สั่งซื้อสินค้าออนไลน์ หรือทำการประมูล ท่านควรตรวจสอบเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ความดูแลของผู้ปกครองตามกฎหมาย และดำเนินการให้แน่ใจว่าผู้ปกครองของท่านเข้าใจเงื่อนไขและข้อกำหนดการใช้งานเว็บไซต์แล้ว

    • บริษัทฯ สงวนสิทธิ์โดยมีดุลยพินิจแต่เพียงผู้เดียวที่จะเพิกถอนการเป็นสมาชิกของท่านได้ทันทีโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าหากบริษัทฯ พบการกระทำดังต่อไปนี้

    • ท่านให้ข้อมูลที่เป็นเท็จในการลงทะเบียนรวมถึงการไม่ปรับปรุงข้อมูลให้เป็นข้อมูลปัจจุบัน

    • พบการเข้าใช้งานบัญชีของท่านโดยบุคคลอื่น

    • การกระทำใดๆ ผ่านบัญชีของท่าน ซึ่งเป็นการปฏิบัติผิดเงื่อนไขการใช้งานภายใต้ข้อตกลงการใช้บริการและเงื่อนไขอื่นที่บริษัทฯ กำหนด

    • การกระทำใดๆ ผ่านบัญชีของท่านโดยไม่ถูกต้องตามกฏหมายหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน หรือมีการใช้งานโดยมีเจตนาทุจริต


ข้อจำกัดการใช้งาน

    ในการใช้งานเว็บไซต์นี้ท่านจะดำเนินการภายใต้กฎหมาย ระเบียบและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องและข้อตกลง ดังต่อไปนี้

    • ห้ามเผยแพร่ข้อความอันส่งผลเสียหายแก่ผู้อื่น

    • ห้ามเผยแพร่ข้อความที่ ผิดกฎหมาย ข่มขู่คุกคาม กล่าวร้าย หมิ่นประมาท ละเมิดต่อสิทธิ หยาบคาย ลามกอนาจาร ดูหมิ่น ทำลาย เหยียดหยาม ต่อผู้อื่น

    • ห้ามปลุกระดมให้เกิดการจลาจล

    • ห้ามใช้ในเชิงพาณิชย์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

    • ห้ามจำกัดมิให้บุคคลอื่นใช้งานเว็บไซต์โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัทฯ

    • ห้ามเผยแพร่ลิ้งก์ไปยังเว็บไซต์หรือเนื้อหาอื่นใดซึ่งมีลักษณะที่ขัดต่อกฎหมายหรือไม่เหมาะสม

    • ห้ามเผยแพร่สแปม,การติดต่อทางการตลาดโดยตรง หรือการโฆษณาโดยไม่ได้รับอนุญาต สื่อสนับสนุนการขาย หรือการชักชวนการค้าขายในรูปแบบอื่น ๆ

    • ห้ามเผยแพร่ไวรัส สปายแวร์ โทรจัน โปรแกรมซ่อน หรือไฟล์อื่นใดที่เป็นอันตราย ก่อให้เกิดความเสียหายต่อเว็บไซต์ หรือผู้ใช้งานเว็บไซต์


ข้อกำหนดเกี่ยวกับการซื้อสินค้า

    ท่านรับทราบและยอมรับว่าเว็บไซต์ www.gmmlive.com มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ท่านสามารถเข้าถึงสินค้าซึ่งรวมถึง ตั๋วชมการแสดงต่างๆ ได้อย่างสะดวกรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ รวมถึงสนับสนุนกิจกรรมพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ของท่านเท่านั้น เมื่อท่านสั่งซื้อสินค้าผ่านเว็บไซต์นี้ถือว่าท่านได้ให้ความตกลงเกี่ยวกับการซื้อสินค้าดังต่อไปนี้แล้ว


การสั่งซื้อสินค้า 

    • การสั่งซื้อที่ทำธุรกรรมครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว หมายถึง ท่านได้ชำระค่าสินค้าและ/หรือค่าบริการ แก่ทางบริษัทฯ เรียบร้อยแล้ว ไม่สามารถคืนเงินหรือยกเลิกได้ และทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการคืนเงินหรือยกเลิกธุรกรรมดังกล่าว แม้เป็นการทำธุรกรรมเกิดจากความผิดพลาดของผู้ใช้งานเว็บไซต์ก็ตาม

    • ทางบริษัทฯ จะคิดค่าบริการสำหรับการเปลี่ยนบัตร และสามารถเปลี่ยนบัตรได้ในรายการแสดงชุดเดียวกันสำหรับรอบการแสดงที่ต่างกัน ไม่สามารถเปลี่ยนบัตรสำหรับรายการการแสดงที่ต่างชุดกันได้

    • สำหรับบัตรที่ต้องการเปลี่ยนเป็นราคาที่สูงขึ้น ให้ดูตามรายละเอียดการอัพเกรดบัตรที่ทางบริษัทฯ กำหนด

    • ในกรณีที่การแสดงถูกยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรม ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ตามรายละเอียดการคืนบัตรที่บริษัทฯ กำหนดโดยที่บริษัทฯ อาจจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วแต่กรณี


วิธีการชำระเงิน

    • ผู้ใช้บริการสามารถชำระเงินค่าสินค้าหรือบริการ ตามวิธีการที่บริษัทฯ กำหนดทางเว็บไซต์บริษัทฯ

    • การชำระเงินของท่านจะสมบูรณ์ต่อเมื่อได้รับการยืนยันจากทางเว็บไซต์ผ่านทางหน้าเว็บไซต์เท่านั้น


ค่าบริการ

    • ผู้ใช้บริการยอมรับว่าการสั่งซื้อสินค้าในลักษณะใดๆ ผ่านเว็บไซต์ บริษัทฯ มีสิทธิ์คิดค่าบริการในการดำเนินการตามจำนวนที่ระบุสำหรับกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งค่าบริการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ด้องแจ้งให้สมาชิกเว็บไซต์ทราบล่วงหน้า

    • ค่าบริการในการดำเนินการจะไม่มีการคืนในทุกกรณี


การเลื่อนการแสดงหรือยกเลิกกิจกรรม

    • ผู้ใช้บริการยอมรับว่ากิจกรรมต่าง ๆ อาจถูกยกเลิกหรือเลื่อนเวลาได้ ซึ่งการยกเลิกหรือเลื่อนนั้น

    • ในกรณีที่การแสดงถูกยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรม ผู้ใช้บริการสามารถติดต่อขอรับเงินคืนได้ตามรายละเอียดการคืนบัตรที่บริษัทฯ กำหนด โดยที่บริษัทฯ อาจจัดให้มีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมผ่านหน้าเว็บไซต์แล้วแต่กรณี


การคืนเงินค่าราคาสินค้า

    • กรณีที่กิจกรรมถูกยกเลิกหรือเลื่อนเวลา และท่านมีสิทธิ์ได้รับการคืนเงินค่าสินค้า ท่านตกลงเรียกให้บริษัทฯ ชำระเงินคืนได้โดยตรงเท่านั้น เว้นแต่กรณีที่บริษัทฯ กำหนดเป็นกรณีเฉพาะว่าท่านสามารถได้รับเงินคืนผ่านเว็บไซต์สำหรับกิจกรรมนั้นเท่านั้น

    • ค่าบริการในการดำเนินการ จะไม่มีการคืน ในทุกกรณี


ข้อจำกัดความรับผิดของบริษัท

    • ผู้ใช้บริการต้องยอมรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เป็นความลับ หรืออาจส่งผลกระทบจากการใช้บริการ โดยไม่มีผลเกี่ยวพันต่อทางบริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าในกรณีใดๆ และทางบริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแม้ว่าได้มีการรับรองการใช้บริการของ www.gmmlive.com ก็ตาม

    • ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทฯไม่มีความรับผิดชอบต่อความผิดพลาดของเนื้อหาใดๆ (หมายถึง ข้อความ,ภาพประกอบ,รูปถ่าย,เครื่องหมายการค้า,ข้อมูล หรือ ส่วนประกอบอื่นใด) ในเว็บไซต์ที่อาจมีผลมาจากการไม่ใช่ข้อมูลล่าสุด หรือมีการพิมพ์ข้อมูลผิดพลาดอันเนื่องมาจากพนักงานของบริษัท หรือข้อมูลรายละเอียดที่ได้มาจากทางผู้จัดด้วย และ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงแก้ไขเนื้อหาต่าง ๆ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เนื้อหา ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์ www.gmmlive.com ไม่อยู่ในความรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ในการใช้งานของทางบริษัทฯ ทั้งส่วนที่เกิดจากบุคคลที่สาม ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้บริการ รวมทั้งความคิดเห็น และข้อแนะนำจากพนักงานที่อยู่ในความดูแลของทางบริษัทฯ ด้วย

    • ท่านรับทราบและตกลงอย่างชัดแจ้งว่า บริษัทฯ ไม่มีความรับผิดชอบต่อการไม่สามารถเข้าใช้บริการส่วนใดส่วนหรือหรือทั้งหมดของเว็บไซต์

    • ท่านตกลงรับผิดชอบถึงความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นจากการการเลือกใช้เครื่องมือเพื่อรองรับการใช้บริการจากเว็บไซต์  www.gmmlive.com เช่น โทรศัพท์,คอมพิวเตอร์,ฮาร์ดแวร์ และอุปกรณ์ต่างๆ รวมทั้งค่าบริการ จากการใช้บริการที่เกี่ยวข้อง

    • สื่อและข้อมูลในเว็บไซต์อาจมีความคลาดเคลื่อนทางเทคนิคหรือสะกดคำผิด นอกจากนี้ การให้สื่อ ข้อมูล และบริการในเว็บไซต์เป็นลักษณะ "ตามสภาพ" โดยไม่มีเงื่อนไข การรับประกัน หรือข้อกำหนดลักษณะอื่นใด ดังนั้น บริษัทฯ ปฏิเสธการรับประกันและเงื่อนไขใดๆ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยายทั้งปวง ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการรับประกันโดยปริยายหรือสภาพความเหมาะสมในการใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์โดยปริยาย คุณภาพที่น่าพึงพอใจ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์หรือความต้องการในการใช้งานเฉพาะ ความถูกต้อง กรรมสิทธิ์ และการไม่ละเมิดลิขสิทธิ์อันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์และข้อมูล เนื้อหา และสื่อที่อยู่ในเว็บไซต์ หรือการใช้เว็บไซต์จะไม่เกิดการหยุดชะงักหรือการใช้เว็บไซต์จะเป็นไปตามกฎหมายที่ใช้บังคับกับท่าน หรือการส่งข้อมูลเกี่ยวกับท่านอันเกี่ยวข้องกับเว็บไซต์จะสำเร็จ ถูกต้อง หรือส่งอย่างปลอดภัย ทั้งนี้ ข้อปฏิเสธดังกล่าวข้างต้นจะเป็นไปตามเท่าที่กฎหมายอนุญาตให้สามารถกระทำได้เท่าที่กฎหมายที่เกี่ยวข้องจะอนุญาตไว้ บริษัทฯ และเจ้าหน้าที่ กรรมการ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น หรือตัวแทนของบริษัทฯ จะไม่มีความรับผิดสำหรับค่าเสียหายทางตรง ทางอ้อม ค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ หรือที่เป็นผลสืบเนื่อง หรือค่าเสียหายอื่นใดในประเภทใดก็ตาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียรายได้ กำไร ค่าความนิยม ข้อมูล สัญญา การใช้เงิน หรือการสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากหรือที่เกี่ยวข้องในทางใดก็ตามกับการหยุดชะงักของธุรกิจ ไม่ว่าในการละเมิด (ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงความประมาทเลินเล่อ) สัญญา หรือโดยประการอื่น อันเป็นผลมาจาก หรือที่เกี่ยวข้องกับการใช้หรือการไม่สามารถใช้เว็บไซต์ เนื้อหา หรือสื่อที่อยู่ในเว็บไซต์หรือเข้าถึงผ่านเว็บไซต์ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายใดๆ ที่เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวข้องกับการที่ผู้ใช้เชื่อถือข้อมูลใดที่ได้รับจากเว็บไซต์ หรือจากทางผู้จัด หรือที่เป็นผลมาจากความผิดพลาด การละเว้น การหยุดชะงัก การลบไฟล์หรืออีเมล ข้อผิดพลาด ความบกพร่อง ไวรัส ความล่าช้าในการดำเนินการหรือการส่ง หรือการไม่สามารถปฏิบัติสิ่งใด ไม่ว่าจะเป็นผลมาจากปรากฏการณ์ธรรมชาติ ความล้มเหลวในการสื่อสาร การโจรกรรม การทำลาย หรือการเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ซึ่งบันทึก โปรแกรม หรือบริการของบริษัทฯ


ข้อจำกัดในการให้บริการ

    • ข้อจำกัดในการให้บริการนี้  หมายถึง ข้อจำกัดในความรับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น จากข้อผิดพลาดของการแสดง, การกระทำผิด, การละเว้น, การขัดขวาง, การตัดออก, ข้อเสียหายบกพร่อง, ความล่าช้าจากการปฏิบัติงาน หรือการส่งผ่านข้อมูล ไวรัสคอมพิวเตอร์, สายส่งข้อมูลทำงานล้มเหลว, การจารกรรม, การทำลาย, การลักลอบเปลี่ยนแปลง, บันทึก, แก้ไข, โดยฝ่าฝืน, ละเลย หรือขาดการคำนึงถึงเงื่อนไข หรือข้อตกลงของทางบริษัท ผู้ใช้บริการพึงทราบว่าบริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น และผู้เกี่ยวข้อง ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหาย หรือผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นหรือ เกิดขึ้นก่อนหน้าจากกรณีดังกล่าวข้างต้น

    • ข้อละเว้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการบริษัทฯ,พนักงาน,ผู้ถือหุ้นและผู้เกี่ยวข้อง ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการต่างๆ ของ www.gmmlive.com ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น 
ข้อละเว้นจากความรับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับผู้ใช้บริการนี้รวมถึง บริษัทฯ,พนักงาน,ผู้ถือหุ้น,ผู้เกี่ยวข้อง,สมาชิก,ผู้ให้ข้อมูลและสารสนเทศ หรือผู้เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล ที่ไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากความผิดพลาด, ความไม่แน่นอน, การละเลย, ข้อบกพร่อง, ไม่ตรงต่อเวลา, ความเชื่อถือได้, ของข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ในความดูแลของ www.gmmlive.com รวมถึงความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้นจากระบบสายส่งสัญญาณต่างๆ ที่สร้างความเสียหาย หรือผลกระทบต่อผลประโยชน์, ผลกำไรของผู้ใช้บริการ โดยที่บริษัทฯ,พนักงาน,ผู้ถือหุ้น,ผู้เกี่ยวข้อง,สมาชิก, ให้ข้อมูล และสารสนเทศ หรือผู้เกี่ยวข้องกับการให้ข้อมูล โดยบุคคล หรือองค์กรใดๆ ไม่สามารถนำข้อโต้แย้ง หรือเอาหลักกฎหมายใดมาเรียกร้อง หรือซักค้านได้ทั้งสิ้น

    • ผู้ใช้บริการต้องยอมรับความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้บริการ โดยผู้ใช้บริการต้องรับผิดชอบต่อข้อมูลที่เป็นความลับ หรืออาจส่งผลกระทบจากการใช้บริการ โดยไม่มีผลเกี่ยวพันต่อทางบริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ว่าในกรณีใดๆ และทางบริษัทฯ, พนักงาน, ผู้ถือหุ้น หรือผู้เกี่ยวข้องไม่ต้องชดใช้ค่าเสียหายแม้ว่าได้มีการรับรองการใช้บริการของ www.gmmlive.com ก็ตาม


www.gmmlive.com  ไม่รับรองการใช้บริการ 

    การให้บริการทุกประเภทของ www.gmmlive.com ไม่อยู่บนพื้นฐานของการรับรองใดๆ ทั้งสิ้น และไม่สามารถยกกรณีใด และข้อกฎหมายใดมากล่าวค้านข้อตกลงนี้ได้ และถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับข้อตกลงนี้อย่างถูกต้องแล้ว


ข้อกำหนดเกี่ยวกับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา

    • เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมด โดยมีบริษัท หรือ บุคคลที่สามซึ่งอนุญาตให้บริษัทใช้ เป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ท่านสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้มีการทำซ้ำ เนื้อหาเหล่านั้น เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

    • บริษัทฯ สงวนสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดโดยชัดแจ้งในต้นฉบับทั้งหมดของ www.gmmlive.com ในด้านเนื้อหา สัญลักษณ์ ตัวอักษร กราฟฟิก การออกแบบ และข้อมูลทั้งหมด โดยท่านตกลงไม่ทำซ้ำ ดาวน์โหลด จัดจำหน่าย เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล ห้ามลอกเลียน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่ว่ารูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัท ทางบริษัทจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านเนื้อหาที่เกิดขึ้น จากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานขอผู้ใช้บริการ ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น

    • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการอัพโหลด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูลหรือส่วนต่างๆ บนเว็บไซต์ www.gmmlive.com โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ผู้ฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.gmmlive.com ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ตลอดไป โดยไม่สามารถเรียกร้องเอาคืนด้วยเหตุผล, ข้อยกเว้น หรือยกข้อกฎหมายใดมากล่าวอ้างได้ โดยบริษัทฯ สามารถทำการใดๆต่อข้อมูล และสารสนเทศดังกล่าวได้ ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข,ปรับปรุง,ทำซ้ำ,เผยแพร่,จำหน่าย ข้อมูลและสารสนเทศต่าง ๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ www.gmmlive.com ที่เป็นของผู้ใช้บริการได้


ข้อกำหนดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์

    ข้อกำหนด เงื่อนไข และข้อห้ามที่เกี่ยวกับลิขสิทธิ์ต่างๆ ของเว็บไซต์ www.gmmlive.com ได้ระบุ และกำหนดไว้ให้ปฏิบัติตาม และถือว่าลิขสิทธิ์ของสัญลักษณ์, ข้อความ และสารสนเทศต่างๆ รวมอยู่ในลิขสิทธิ์ที่ถูกต้องของบริษัทฯ


การดาวน์โหลดข้อมูลต่างๆจากเว็บไซต์  www.gmmlive.com

    ทางบริษัทฯ ขอสงวนลิขสิทธื์ต้นฉบับทั้งหมดของ www.gmmlive.com ในด้านเนื้อหา, สัญลักษณ์, ตัวอักษร, กราฟฟิก, การออกแบบ และข้อมูลทั้งหมด ยกเว้นในส่วนที่บริษัทฯ จัดทำไว้เพื่อเผยแพร่ และให้บริการแก่สมาชิก ห้ามทำซ้ำ ดาวน์โหลด จัดจำหน่าย เผยแพร่ ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ นอกเหนือจากการใช้งานส่วนบุคคล ห้ามลอกเลียน ส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์นี้ไม่ว่ารูปแบบใดๆ นอกจากจะได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ทางบริษัทฯจะไม่รับผิดชอบเกี่ยวกับความผิดพลาดด้านเนื้อหาที่เกิดขึ้น จากการละเมิดลิขสิทธิ์ หรือความเสียหายอันเกิดจากการใช้งานขอผู้ใช้บริการ ในกรณีใดๆ ทั้งสิ้น


การอัพโหลดข้อมูลต่างๆ จากเว็บไซต์  www.gmmlive.com

    • ห้ามมิให้ผู้ใช้บริการอัพโหลด เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงแก้ไขข้อมูล หรือส่วนต่างๆ บนเว็บไซต์ www.gmmlive.com โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางบริษัทฯ ผู้ฝ่าฝืนต้องรับผิดชอบต่อการกระทำดังกล่าวข้อมูล และสารสนเทศต่างๆ ที่เผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ www.gmmlive.com  ถือเป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัทฯ ตลอดไป โดยไม่สามารถเรียกร้องเอาคืนด้วยเหตุผล, ข้อยกเว้น หรือยกข้อกฎหมายใดมากล่าวอ้างได้ โดยบริษัทฯ สามารถทำการใดๆต่อข้อมูล และสารสนเทศดังกล่าวได้  

    • ผู้ใช้บริการยอมรับให้ทางบริษัทฯ มีสิทธิ์ในการแก้ไข,ปรับปรุง,ทำซ้ำ,เผยแพร่,จำหน่าย ข้อมูลและสารสนเทศต่างๆ ที่อยู่บนเว็บไซต์ www.gmmlive.com ที่เป็นของผู้ใช้บริการได้


ข้อกำหนดเกี่ยวกับเนื้อหาบนเว็บ

    • เนื้อหา,ข้อมูลสารสนเทศต่างๆ บนเว็บไซต์ www.gmmlive.com ไม่อยู่ในความรับผิดชอบต่อความเที่ยงตรง,ความสมบูรณ์หรือประโยชน์ในการใช้งานของทางบริษัทฯ ทั้งส่วนที่เกิดจากบุคคลที่สาม,ผู้หนึ่งผู้ใดที่ใช้บริการรวมทั้งควาคิดเห็น และข้อแนะนำจากพนักงานที่อยู่อยู่ในความดูแลของทางบริษัทฯ ด้วยรวมถึงข้อมูลรายละเอียดการแสดงที่ทาง www.gmmlive.com ได้มาจากผู้จัดการแสดงดังกล่าวนั้นด้วย

    • เนื้อหาทั้งหมดที่แสดงในเว็บไซต์อยู่ภายใต้กฎหมายลิขสิทธิ์ โดยมี www.gmmlive.com หรือบุคคลที่สามเป็นเจ้าของทรัพย์สินทางปัญญา ผู้ใช้บริการสามารถใช้เนื้อหาเหล่านั้นประกอบการใช้งานเว็บไซต์เท่านั้น ห้ามมิให้ผู้ใช้ทำซ้ำ เนื้อหาเหล่านั้น เพื่อใช้งานในวัตถุประสงค์อื่นๆ

เว็บไซต์นี้มีการจัดเก็บคุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์และความพึงพอใจในการใช้งานของท่านให้สามารถเข้าถึงง่าย สะดวกและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น การกด “ยอมรับ” ถือว่าท่านได้อนุญาตให้เราจัดเก็บคุกกี้ ตามนโยบายคุกกี้ของบริษัท เพิ่มเติม